-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💖 เอกลักษณ์และรูปแบบของเพจมนุษย์กรุงเทพฯ

“การสัมภาษณ์แบบ Random ผู้คนชีวิตในเมือง

จะได้ความเป็น Fact และลงลึกข้อมูลเชิงลึกมากกว่า”

การเข้าถึงชีวิตคนเมืองและมุมมองในหลาย ๆ จุด ทุก ๆ ระดับชนชั้น โดยข้อมูลของบทความแต่ละครั้ง จะเน้นการใช้การสัมภาษณ์แบบ Random เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็น Fact ข้อมูลที่แท้จริง รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกของประเด็นนั้น ๆ มากกว่า โดยจุดเริ่มต้นของเพจคือ ใช้การคัดลอกการทำเหมือนเพจของ New York City ที่มีการลงพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ สอบถามผู้คน ความเป็นอยู่ แล้วนำมาเล่าเรื่องในบทความแต่ละหัวข้อนั้น ๆ รวมถึงเรื่องราวด้านมืดของคนเมืองที่จะนำมาเล่าในเพจเช่นกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👍 แนวทางก่อนการไปสัมภาษณ์

จะมีการเตรียมข้อมูลการสัมภาษณ์ การหาแหล่งสถานที่ที่เหมาะกับบทความที่จะเล่าเรื่อง รวมทั้งกรณีที่เป็นเรื่องราวสายอาชีพ จะเน้นการไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำสายอาชีพนั้น ๆ เช่น การทำมาหากินของร้านอาหารริมทาง ก็จะไปสัมภาษณ์บุคคลที่ขายลูกชิ้น ขายอาหารรถเข็นตามสถานที่ต่าง ๆ และไม่ค่อยสัมภาษณ์จากนักวิชาการ เนื่องจากการสัมภาษณ์นักวิชาการจะมีข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์มากเกินไป

การแต่งกาย และการสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ก็สำคัญ โดยต้องแต่งกายให้ดูไม่น่ากลัวและควรมีการเกริ่นหรือทักทายว่าสาระสำคัญการมาสัมภาษณ์คือมาทำอะไรและเราเป็นใคร เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💖 ทักษะของการเขียนงาน

“ใช้การสัมภาษณ์เล่าเรื่องและสิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นหลัก

เติมแต่งข้อมูลตามความพอสมควร”

ลักษณะงานเขียนภายหลักจากสัมภาษณ์แล้ว จะใช้สิ่งที่สัมภาษณ์มาเป็นเนื้อหาหลัก ผ่านการเล่าเรื่องและสิ่งที่เห็นด้วยตา ไม่ชอบค้นคว้าจากงานวิจัยมาเขียน ใส่รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง เติมแต่งได้พอสมควรเพื่อเชื่อมเรื่องราวได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👍 การดูแลเพจและแรงบันดาลใจในการทำเพจตลอดระยะเวลา 5 ปี

“รับคอมเม้นที่เป็น Positive มากกว่า Negative เพื่อกำลังใจในการทำงาน”

การได้รับคอมเม้นงานเขียนเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุงให้งานเขียนดีขึ้น ส่วนในการเป็นแอดมินดูแลเพจนี้ จะเน้นการรักษาบรรยากาศของโพสต์นั้น ๆ กรณีที่มีคอมเม้น Negative เชิงปั่นป่วนหรือสร้างกระแสไม่ดี เช่น ด้านการเมือง จะใช้การแบนสมาชิกนั้น ๆ ไปเลย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did this answer your question?