---------------------------------------------------------------------------------------

การเขียนบทความแนวไลฟ์สไตล์

ส่วนสำคัญที่สุดของการเขียนคอนเทนต์ หรือ Packaging Content คือ

  1. Headline

หัวข้อเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยการตั้งชื่อเรื่องควรที่จะมีสิ่งที่เราต้องการพูดถึงหรือพระเอกของเรื่อง เช่น เมนูอาหาร สถานที่ที่เรานำมาเล่า ชื่อสินค้า เป็นต้น โดยการตั้งชื่อเรื่องบทความควรเน้นถึง SEO ประกอบ เพื่อให้การค้นหาเรื่องราว สิ่งที่เรานำมาเล่า ติดใน Google และการค้นหานั้น ๆ ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่นำมาลงเป็นหัวข้อนั้น นอกจากมีพระเอกของหัวข้อแล้ว ควรมีสาระสำคัญย่อยลงมา หมายถึง การขยายของสิ่งที่นำมาเล่า ให้ผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งนั้นคืออะไร เช่น “Ginger Farm” ร้านอาหารออแกนิค เหมาะสำหรับสายสุขภาพ : Ginger Farm (ส่วนสำคัญ) ร้านอาหารออแกนิค (ส่วนสำคัญย่อย) เป็นต้น

2. Details

“การอ่านหนังสือไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งสำคัญมาก

ทำให้พื้นฐานแข็งแรงแล้วสามารถนำเสนอคอนเทนต์การเขียนได้อย่างดี”

เนื้อหาที่เราต้องการเล่าเรื่องนั้น แนะนำว่านักเขียนส่วนใหญ่จะใช้การอ่านหนังสือไลฟ์สไตล์เป็นหลัก เพราะการอ่านหนังสือเหล่านี้ จะช่วยเป็นแกนในการในการสร้างพื้นฐานการเขียนและการเข้าใจในการจะเล่าเรื่องให้กับผู้รับสารเข้าใจกับสิ่งที่เราต้องการสื่อถึง

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเขียนบทความและคอนเทนต์ แนะนำการเขียนย่อหน้าแรกให้มีใจความสำคัญนั้นลงไปเลย หลังจากนั้นจะสามารถแยกย่อยเรื่องราวที่จะเล่าเรื่องเป็นฉาก ๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง การเขียนบทความแบบพรรณาบรรยายความเป็นตัวเองมากที่สุด จะทำให้ผู้อ่านรับรู้สารและอารมณ์ร่วมตามคอนเทนต์นั้น ๆ ไปด้วย

ภาษาและตัวสะกด : สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากคือ ห้ามเขียนผิด ไม่ว่าจะเป็นชื่อคน ชื่อสถานที่ ไม่ควรผิดอย่างมากและคำทับศัพท์ บางคำที่คนเข้าใจง่ายสุดก็สามารถใส่ได้ แต่ต้องเขียนให้ถูกต้อง

แนะนำสิ่งสำคัญการเขียน คือ การใช้สัญลักษณ์ "..." เน้นคำพูด ถ้า 1 เขี้ยวควรใช้สำหรับเน้นวลี เน้นคำ แต่ถ้า 2 เขี้ยว จะสำหรับการใช้คำบอกเล่าของผู้ถูกสัมภาษณ์

ภาพประกอบ ส่วนสำคัญของเรื่องที่เรามาเล่าก็ควรจะมีภาพประกอบของเรื่องนั้น ๆ เช่น ร้านเย็นตาโฟ ควรมีเมนูเย็นตาโฟมานำเสนอในบทความที่ต้องการจะสื่อถึง

---------------------------------------------------------------------------------------

Did this answer your question?